Totožnosť a kontaktné údaje

 • Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť
  Elcoffee s.r.o., Kemi 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
  (ďalej len „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
  +421 918 120 553
  [email protected]
 • Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (http://dataprotection.gov.sk)

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

 • súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )
 • realizácie zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
 • osobitných predpisov (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) – jedná sa najmä̈ ale nie výhradne o reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • oprávneného záujmu prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

(ďalej len „nariadenie“).

Rozsah spracovávania osobných údajov

 • Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním nášho e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb naším zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, platobné údaje, IP adresa, história objednávok.
 • Platobné karty nespracúvame a ani nedržíme na našom serveri. Používame platobné brány, ktoré sú zhodné s požiadavkami PCI vydavateľov kreditných kariet.

Účel spracovávania osobných údajov

 • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť s jej zákazníkom
 • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti a službách, ktoré im spoločnosť poskytla
 • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov)
 • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť z právnych predpisov (napr. reklamácie tovaru a služieb).

Doba uloženia osobných údajov

 • Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť po dobu trvania zmluvy, pričom ich vymaže najneskôr do 3 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi spoločnosťou a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 • V prípade, že zákazník udelí spoločnosti súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť jeho osobné údaje na tieto účely po dobu 3 rokov alebo až do odvolania súhlasu.
 • Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 • Osobné údaje zákazníkov spoločnosti neopustia územie členských štátov Európskej únie

Ďalší príjemcovia osobných údajov

 • K osobným údajom zákazníkov spoločnosti môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 • K osobným údajom zákazníkov spoločnosť môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti voči oprávnenej osobe.

Práva subjektu údajov

 • Zákazníci spoločnosti majú nasledujúce práva:
  • právo na prístup k osobným údajom tykajúcich sa zákazníka -zákazník so môže od spoločnosti vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti
  • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý – v prípade, že spoločnosť nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou
  • právo na opravu osobných údajov – ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu
  • právo namietať spracovávanie osobných údaj – ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – zákazník má právo požiadať spoločnosť o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie
  • právo na prenosnosť osobných údajov – zákazníci môžu požiadať spoločnosť, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zákazníci môžu ďalej spoločnosť požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa.
 • Zákazníci spoločnosti majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme emailu zaslaného na emailovú adresu [email protected]. V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť prestane do 1 mesiaca od prijatia odvolania súhlasu spracovávať jeho osobné údaje.
 • V prípade, že zákazníci spoločnosti majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

Cookies

Používanie Cookies

 • Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.
  • Robíme to pomocou malých textových súborov, ktoré sa nazývajú súbory cookie. Súbory cookie obsahujú malé množstvo informácií a sťahujú sa do vášho počítača alebo iného zariadenia prostredníctvom servera tejto webovej stránky.
  • Váš webový prehliadač potom posiela tieto súbory cookie späť na túto webovú stránku pri každej nasledujúcej návšteve, aby vás dokázala identifikovať a zapamätať si napríklad vaše používateľské preferencie.
  • Pri každom vašom použití tejto webovej stránky sa môžu zhromažďovať informácie použitím súborov cookie a iných technológií.
  • Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s naším používaním súborov cookie.

Kategórie cookies

 • Technické cookies
  • zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta
  • Bez týchto cookies by bola naša stránka funkčne ovplyvnená, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení.
 • Analytické cookies
  • slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky
  • informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke
  • tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, pre následnú optimalizáciu používania.
  • pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
   GOOGLE ANALYTICS– Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2020